Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel Rotterdam

Kantoor Gouda

In depot genomen op:

30 januari 2002

Algemene Voorwaarden voor de Handel in Landbouwzaaizaden (A.V.H.Z.)

Opgesteld door de Afdeling Landbouw van Plantum NL

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1     BEGRIPPEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Zaaizaden: Zaaizaden die voorzien zijn van een door de NAK afgegeven of door de NAK
erkend keuringscertificaat;
NAK: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
Landbouwgewassen;
Schriftelijk: Hieronder wordt verstaan elke mededeling die partijen in enigerlei geschreven vorm
bereikt, waaronder worden verstaan: mededelingen per brief, fax, e-mail etc.;
Partijen: Partijen bij de overeenkomst zijn zij, die hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van
een daartoe bevoegde vertegenwoordiger, de overeenkomst hebben gesloten;
Contant: Het geven van opdracht tot betaling aan bankinstelling of postgiro binnen 8 dagen
na ontvangst van de factuur;
Termijnen 
Werkdag: Met werkdag wordt in deze voorwaarden bedoeld een dag, die begint om 08.30 uur
en eindigt om 17.00 uur, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen;
Etmaal: Met een etmaal wordt bedoeld een termijn van 24 uur – aanvang te 00.00 uur;
Week: Met een week wordt bedoeld het tijdvak van maandag t/m vrijdag;
Maand: Met een maand wordt bedoeld het tijdvak gelijk aan een kalendermaand, waarbij de
eerste helft loopt t/m de 15e en de tweede helft vanaf de 16e t/m de laatste dag;
Oogstjaar: Onder een oogstjaar wordt verstaan het kalenderjaar waarin het betreffende
product geoogst is.
Leveringstijdstippen
Afroep: In geval op afroep is overeengekomen, dient door koper tijdig te worden
afgeroepen tegen een redelijk te achten tijdstip, met dien verstande dat een termijn
van 10 werkdagen in ieder geval geacht wordt redelijk te zijn.
Direct/prompt: Bij verkoop ‘direct’ of zonder bepaling van leveringstijd, moet uiterlijk op de 5e
werkdag na die, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, worden geleverd. Bij
verkoop ‘prompt’ moet binnen 3 wekenworden geleverd. De koper is verplicht binnen 2 werkdagen na aandiening van de
partij deze af te nemen of te ontvangen.
Levering binnen een bepaalde termijn: Bij verkoop of levering  binnen een bepaalde termijn, is de verkoper
gerechtigd binnen de gehele overeengekomen termijn te leveren. Hij zal de levering
tevoren schriftelijk aan de koper aandienen. De levering dient plaats te hebben binnen 10 werkdagen na het
aandienen, waarbij de koper een termijn van 4 werkdagen wordt gegeven voor het zenden van instructies. Deze termijn vangt
aan de dag na die, waarop de verkoper heeft aangediend.
Levering binnen bepaalde termijn inonderling overleg: Is in de overeenkomst bij de leveringstermijn vermeld ‘in onderling overleg’
dan heeft, indien geen overeenstemming wordt bereikt, de koper het recht aandieningen
van de verkoper te weigeren tot 7 werkdagen voor het einde van de leveringstermijn en heeft de verkoper het
recht afroep van koper af te wijzen tot 7 werkdagen voor het einde van de leveringstermijn.
Op afroep binnen eenbepaalde termijn: Bij verkoop of levering binnen een bepaalde termijn, onder het beding
‘op kopers afroep’ is de kopergerechtigd gedurende de gehele in de overeenkomst genoemde termijn levering
te verlangen, binnen 10 werkdagen na afroep, met dien verstande, dat de verkoper een termijn van 4 werkdagen
blijft voorbehouden om te leveren. Deze termijn vangt aan op de werkdag na die,
waarop de koper heeft afgeroepen.
Emballage
Netto: Het netto gewicht van het zaad wordt in rekening gebracht. Indien uitdrukkelijk
overeengekomen mag de prijs van verkopers emballage berekend worden.
Bruto voor netto: Bij vaststelling van het gewicht van de de goederen wordt de emballage
meegerekend.
Inclusief zak: De goederen moeten worden geleverd in goede zakken van de soort, zoals voor het
betrokken product in het algemeen wordt gebruikt.
Losse levering: Bij losse levering van de goederen moet worden geleverd in de door de NAK
toegestane vervoerseenheden.
In kopers emballage: Zijn de goederen verkocht in ‘kopers emballage’ dan moet de koper zorgdragen,
dat tijdig na het tot stand komen van de koop de emballage in het bezit van
de verkoper is, zaaischoon gereinigd (tenzij anders is overeengekomen) en in
een gangbare maat, bij gebreke waarvan de koper verplicht is de werkelijk ontstane
kosten te vergoeden.

ARTIKEL 2     TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. De AVHZ gelden voor de handel van zaaizaden als bedoeld in artikel 1.
 2. De AVHZ zijn bindend van toepassing indien partijen deze voorwaarden tot onderdeel van hun
  overeenkomst hebben gemaakt.
 3. Verwijzing naar deze voorwaarden kan geschieden door de aanduiding AVHZ.
 4. Partijen kunnen van deze voorwaarden afwijken. Elke afwijking dient uitdrukkelijk schriftelijk te
  worden overeengekomen.

HOOFDSTUK 2 AANBIEDING/BEVESTIGING OVEREENKOMSTEN 

ARTIKEL 3     AANBIEDING

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod
binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

ARTIKEL 4     INHOUD OVEREENKOMST

 1. Alle overeenkomsten onder AVHZ tussen verkoper en koper, zonder bemiddeling van een tussenpersoon
  afgesloten, moeten binnen 5 werkdagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen,
  schriftelijk door de verkoper worden bevestigd door middel van toezending van een verkoopbevestiging,
  waarbij verkoper van koper een tegenbevestiging kan eisen.
 2. Indien een verkoopbevestiging niet binnen 10 werkdagen volgende op die waarop de
  overeenkomst is afgesloten door de koper is ontvangen, is deze verplicht uiterlijk op de daarop
  volgende werkdag de verkoper daarop schriftelijk opmerkzaam te maken.
 3. De bevestiging wordt – behoudens tegenbewijs – geacht het geheel der overeengekomen voorwaarden
  te bevatten. Te vermelden gegevens (indien van toepassing):
 1. naam en adres van koper, verkoper en eventuele tussenpersoon
 2. de van toepassing verklaring van of verwijzing naar de AVHZ
 3. hoeveelheid: gewicht in kg of aantal eenheden (vast, plusminus, netto, bruto voor netto)
 4. ras
 5. generatie
 6. kwaliteitsaanduiding
 7. ontsmetting
 8. emballage/verpakkingsvorm
 9. tijdstip van levering en leveringscondities
 10. prijs per 100 kg of per eenheid of de totale koopsom of de wijze waarop de prijs zal worden
  bepaald
 11. betalingstermijn
 12. bijzondere voorwaarden, waaronder begrepen elke afwijking van of aanvulling op de AVHZ
 13. plaats waar en datum waarop de overeenkomst is gesloten
 14. ondertekening door verkoper en/of koper en eventuele tussenpersoon.

ARTIKEL 5    PROTEST TEGEN BEVESTIGING

Protest tegen de inhoud van een bevestiging dient uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per
aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan de ontvanger van de bevestiging wordt geacht akkoord te
zijn gegaan met de inhoud ervan.

ARTIKEL 6    KRUISENDE BEVESTIGING

Indien en voor zover de inhoud van elkaar kruisende bevestigingen verschilt, prevaleert die van verkoper,
behoudens protest door de koper overeenkomstig het vorige artikel.

HOOFDSTUK 3 KWALITEIT 

ARTIKEL 7    KWALITEIT

Indien bij een overeenkomst de kwaliteit van het verhandelde niet is omschreven of indien de conditie ‘E.G.normen’
is overeengekomen, moet de kwaliteit van de te leveren goederen voldoen aan de binnen Nederland geleden
minimumnormen van de NAK ten tijde van levering en indien overeengekomen voorzien zijn van een geldig
attest/analysecertificaat.

ARTIKEL 8    MONSTERNAME, ONDERZOEK EN APPELONDERZOEK

 1. Koper heeft het recht de onzichtbare hoedanigheden van de zaken bij levering te doen vaststellen door
  hernieuwde bemonstering en onderzoek van dat monster door de keuringsdienst van de NAK dan
  wel, indien overeengekomen, een geaccrediteerd laboratorium, tenzij bij de koop is bepaald, dat de op
  het certificaat en/of label voorkomende garantie van
  de onzichtbare hoedanigheden als finaal zal worden beschouwd.
 2. Wanneer de koper bij levering de kwaliteit van het zaad wil doen controleren, moet het monster binnen dan wel ontvangst van de uitslag van het
  3 werkdagen na levering worden genomen door een monsternemer aangesteld door de NAK dan wel,
  indien overeengekomen, een geaccrediteerd
  monsternemer. Het monster dient binnen 2
  werkdagen na de monstername ter onderzoek worden gezonden naar de NAK of, indien
  een geaccrediteerd laboratorium.
  Behoudens het bepaalde in lid 5 van artikel 8 geldt
  het analyseattest van de NAK of het geaccrediteerde
  laboratorium als bindend.
 3. Beide partijen hebben het recht op appèlonderzoek
  uit het restant van het conform artikel 8 lid 2
  getrokken monster.
 4. Appèlonderzoek moet uiterlijk 3 werkdagen na de
  ontvangst van het attest van het eerste onderzoek, of een afschrift daarvan, bij de NAK worden
  aangevraagd. Bij verschil tussen de resultaten van
  het eerste onderzoek en van het appèlonderzoek is
  het gemiddelde daarvan bindend. In geval van
  tegenstrijdigheden tussen de resultaten van het eerste
  onderzoek en van het appelonderzoek, beslist de
  directeur van de NAK welke cijfers van analyse
  voor partijen bindend zullen gelden.
 5. De kosten van het onderzoek van de NAK of een
  geaccrediteerd laboratorium zoals bedoeld onder
  artikel 8, lid 1 en 2, zijn voor rekening van de koper. De kosten van het appèlonderzoek zoals vermeld in artikel 8, lid 3 en 4, zijn voor rekening vanaanvrager(s) van het appèlonderzoek.

ARTIKEL 9    VERGOEDING WEGENS
NEGATIEVE
KWALITEITSAFWIJKING

 1. Schadevergoeding wegens negatieve
  kwaliteitsafwijking kan alleen worden verlangd
  wanneer de in de bij dit artikel behorende bijlagen
  genoemde spelingen zijn overschreden.
 2. De verkoper mag de spelingen als bovenbedoeld niet
  bij voorbaat in zijn garantiecijfers betrekken.
 3. De koper kan de geleverde kwaliteit alleen aanvechten met een analyseattest van de NAK
  een geaccrediteerd laboratorium op grond van een conform artikel 8 getrokken monster.
 4. Bij overschrijding van de spelingen vervallen deze
  voor de berekening van de vergoeding.
 5. Indien de geleverde zaken op meerdere onderdelen
  afwijken van de gegarandeerde kwaliteit, dan wordt voor ieder van deze onderdelen de vergoeding
  afzonderlijk berekend.
 6. Ten aanzien van de origine en de soort- en
  rasechtheid is het resultaat van een al of niet op een cultuurproef gebaseerd onderzoek van de NAK bindend.
 7. De koper heeft het recht de zaken wegens kwaliteitsgebreken te weigeren, binnen 8 werkdagen
  na ontvangst van het bij de zaken behorende attest dan wel ontvangst van de uitslag van het
  appèlonderzoek, indien;

  1. de kwaliteit van de geleverde zaken niet voldoet aan de geldende NAK normen, tenzij bij verkoop
   anders werd overeengekomen, met inachtneming van de toelaatbare spelingen
  2. de verschuldigde vergoeding meer dan 10% van de contractprijs bedraagt of
  3. bij verkoopovereenkomst bepaald is dat een maximum aantal zaden van een bepaald
   cultuurgewas of onkruid in een genoemde gewichtshoeveelheid van het geleverde zaad niet
   overschreden mag worden en dit toch is gebeurd.
 8. Maakt de koper terecht van zijn recht tot weigering gebruikt, dan wordt de verkoper geacht niet aan zijn
  verplichtingen te hebben voldaan en treedt automatisch artikel 23 lid 2 in werking, tenzij de
  verkoper binnen de contractueel overeengekomen leveringstermijn de gebrekkige zaken vervangt. Alle
  kosten die daardoor ontstaan zijn voor rekening van de verkoper.

Berekening vergoeding alleen voor zaden van groenvoedergewassen

 1. Voor afwijkingen in de overeengekomen zuiverheid en kiemkracht geldt onderstaande formule ter
  vaststelling van de vergoeding:X = L x AGX = nieuwe prijsL = geleverde kwaliteitG = gegarandeerde kwaliteitA = contractprijs
 2. Voor afwijkingen in de overeengekomen onkruidbezetting en overeengekomen bezetting met
  zaden van andere cultuurgewassen wordt de vergoeding als volgt:Onkruid:In procenten van de contractprijs, 10 maal het verschil tussen het gegarandeerde en het geleverde percentageZaden van andere cultuurgewassen:In procenten van de contractprijs, 2 maal het verschil tussen het gegarandeerde en het geleverde percentage.
 3. Voor afwijkingen in het overeengekomen vochtgehalte geldt: indien het verschil tussen het
  overeengekomen en het geleverde vochtgehalte meer bedraagt:tot en met 2% is de vergoeding 3%;tot en met 3% is de vergoeding 5%;tot en met 4% is de vergoeding 10% van de contractprijs
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel,
  heeft koper het recht om de daarvoor geldende
  financiële vergoeding als vermeld in de voorgaande
  leden van verkoper te eisen, of de geleverde zaken
  op verkopers kosten te laten bewerken. Alle verdere
  kosten die hierdoor ontstaan, zoals met name
  bemonsteringskosten, nieuwe emballage, kosten van
  certificering, etc. zijn voor rekening van de
  verkoper.
 5. In alle gevallen van afwijking van overeengekomen
  kwaliteit, waarbij geen overeenstemming tussen
  partijen wordt bereikt en in gevallen waarin deze
  regeling niet in een oplossing voorziet en partijen
  niet tot overeenstemming komen, wordt geacht een
  geschil te zijn ontstaan en treedt automatisch artikel
  30 in werking.

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 9 TOELAATBARE SPELINGEN

 1. Toleranties voor zuiverheid

De navolgende tabel kan voor analyse op zuiverheid voor
alle 4 componenten worden gebruikt, te weten zuiver zaad,
zaden van andere cultuurgewassen, onschadelijke
onzuiverheid en schadelijke onzuiverheid. Kolom 1 geldt voor garantiecijfers van 50% en hoger en kolom 2 voor
garantiecijfers voor minder dan 50%.

De toleranties in kolom 3 gelden voor alle zaden van
groenvoedergewassen met inbegrip van niet moeilijk
mengbare graszaden. De toleranties in kolom 4 gelden voor
de hieronder limitatief vermelde moeilijk mengbare zaden:

Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Axonopus, Bromus,
Chloris, Cynodon, Cynosurus, Dactylis, Deschampsia, Festuca, Holcus, Lolium.
Melinis, Panicum, Paspalum, Phleum pratense, Poa, Trisetum, Zoysia.

Dezelfde kolommen (3 en 4) kunnen voor alle componenten
van een analyse worden gebruikt.


Garantiecijfers

Toleranties


50 tot 100%

minder dan
50%
niet moeilijk mengbare zaden moeilijk mengbare zaden
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4
99,95 – 100,00 0,00 – 0,04 0,18 0,21
99,90 -99,94 0,05 – 0,09 0,28 0,32
99,85 -99,89 0,10 – 0,14 0,34 0,40
99,80 -99,84 0,15 – 0,19 0,40 0,47
99,75 -99,79 0,20 – 0,24 0,44 0,53
99,70 -99,74 0,25 – 0,29 0,49 0,57
99,65 -99.69 0,30 – 0,34 0,53 0,62
99,60 -99,64 0,35 – 0,39 0,57 0,66
99,55 -99,59 0,40 – 0,44 0,60 0,70
99,50 -99,54 0,45 – 0,49 0,63 0,73
99,40 -99,49 0,50 – 0,59 0,68 0,79
99,30 -99,39 0,60 – 0,69 0,73 0,85
99,20 -99,29 0,70 – 0,79 0,78 0,91
99,10 -99,19 0,80 – 0,89 0,83 0,96
99,00 -99,09 0,90 – 0,99 0,87 1,01
98,75 -98,99 1,00 – 1,24 0,94 1,10
98,50 -98,74 1,25 – 1,49 1,04 1,21
98,25 -98,49 1,50 – 1,74 1,12 1,31
98,00 -98,24 1,75 – 1,99 1,20 1,40
97,75 -97,99 2,00 – 2,24 1,26 1,47
97,50 -97,74 2,25 – 2,49 1,33 1,55
97,25 -97,49 2,50 – 2,74 1,39 1,63
97,00 -97,24 2,75 – 2,99 1,46 1,70
96,50 -96,99 3,00 – 3,49 1,54 1,80
96,00 -96,49 3,50 – 3,99 1,64 1,92
95,50 -95,99 4,00 – 4,49 1,74 2,04
95,00 -95,49 4,50 – 4,99 1,83 2,15
94,00 -94,99 5,00 – 5,99 1,95 2,29
93,00 -93,99 6,00 – 6,99 2,10 2,46
92,00 -92,99 7,00 – 7,99 2,23 2,62
91,00 -91,99 8,00 – 8,99 2,36 2,76
90,00 -90,99 9,00 – 9,99 2,48 2,92
88,00 -89,99 10,00 – 11,99 2,65 3,11
86,00 -87,99 12,00 – 13,99 2,85 3,35
84,00 -85,99 14,00 – 15,99 3,02 3,55
82,00 -83,99 16,00 – 17,99 3,18 3,74
80,00 -81,99 18,00 – 19,99 3,32 3,90
78,00 -79,99 20,00 – 21,99 3,45 4,05
76,00 -77,99 22,00 – 23,99 3,56 4,19
74,00 -75,99 24,00 – 25,99 3,67 4,31
72,00 -73,99 26,00 – 27,99 3,76 4,42
70,00 -71,99 28,00 – 29,99 3,84 4,51
65,00 -69,99 30,00 – 34,99 3,97 4,66
60,00 -64,99 35,00 – 39,99 4,10 4,82
50,00 -59,99 40,00 – 44,49 4,21 4,95
 1. Toleranties voor kiemkrachtDe navolgende tabel kan worden gebruikt voor het percentage normale kiemen, abnormale kiemen en dodezaden. Zie voor de garantiecijfers voor 50% en meer kolom 1 en voor minder dan 50% kolom 2. De tolerantie vindt menin kolom 3.
Garantiecijfers 

Toleranties

meer dan 50% 50% of minder 
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
99 2 2
97 – 98 3 – 4 3
94 – 96 5 – 7 4
91 – 93 8 – 10 5
87 – 90 11 – 14 6
82 – 86 15 – 19 7
76 – 81 20 – 25 8
70 – 75 26 – 31 9
60 – 69 32 – 41 10
51 – 59 42 – 50 11

 

 1. Toleranties voor onkruiden en zaden van andere cultuurgewassenDe navolgende tabel kan worden gebruikt wanneer onkruiden of zaden van andere cultuurgewassen in de overeenkomst in aantallen per een bepaalde eenheid zijn genoemd.De garantiecijfers vindt men in kolom 1 en de toegestane toleranties in kolom 2.

Garantiecijfers
Toleranties 
Garantiecijfers
Toleranties
Kolom 1 Kolom 2 Kolom 1 Kolom 2
3 – 4 5 163 – 173 31
5 – 6 6 174 – 186 32
7 – 8 7 187 – 198 33
9 – 11 8 199 – 210 34
12 – 14 9 211 – 223 35
15 – 17 10 224 – 235 36
18 – 21 11 236 – 249 37
22 – 25 12 250 – 262 38
26 – 30 13 263 – 276 39
31 – 34 14 277 – 290 40
35 – 40 15 291 – 305 41
41 – 45 16 306 – 320 42
46 – 52 17 321 – 336 43
53 – 58 18 337 – 351 44
59 – 65 19 352 – 367 45
66 – 72 20 368 – 386 46
73 – 79 21 387 – 403 47
80 – 87 22 404 – 420 48
88 – 95 23 421 – 438 49
96 – 104 24 439 – 456 50
105 – 113 25 457 – 474 51
114 – 122 26 475 – 493 52
123 – 131 27 494 – 513 53
132 – 141 28 514 – 532 54
142 – 152 29 533 – 552 55
153 – 162 30


HOOFDSTUK 4 GEWICHT 

ARTIKEL 10    GEWICHTSBEPALING

Het gewicht dient te worden bepaald door en voor rekening van de verkoper, tenzij anders wordt aangegeven. Koper en
verkoper dienen over en weer in de gelegenheid te worden gesteld daarbij aanwezig te zijn en hebben het recht op een weegbriefje.

ARTIKEL 11    PLUSMINUS/CIRCA GEWICHTSHOEVEELHEID

 1. Indien plusminus dan wel circa een bepaalde gewichtshoeveelheid is verkocht, is verkoper bij de
  levering een speling van 5% meer of minder toegestaan.
 2. Indien een plusminus dan wel circa verkochte gewichtshoeveelheid betrekking heeft op de
  opbrengst van een bepaald perceel zaaizaden, dan is de verkoper verplicht de gehele opbrengst te leveren en de koper verplicht deze te ontvangen.Bedraagt het gewicht daarvan:

  1. minder dan de plusminus of circa verkochte gewichtshoeveelheid, dan is de verkoper aansprakelijk voor het tekort voor zover dit 10% van die verkochte gewichtshoeveelheid overschrijdt.
  2. meer dan de plusminus of circa verkochte gewichtshoeveelheid, dan is de koper niet verplicht het meerdere tegen de overeengekomen prijs af te nemen voor zover dit 10% van die verkochte
   gewichtshoeveelheid overschrijdt.

ARTIKEL 12    LOSGESTORTE VERLADING

 1. Bij losgestorte verlading is de verkoper ten aanzien van de verladen gewichtshoeveelheid een speling
  van 5% naar boven of beneden toegestaan.
 2. Bij losgestorte verlading van een in deelleveringen af te nemen hoeveelheid geldt als afgenomen
  hoeveelheid de som van de geleverde gewichten van de deelleveringen, waarbij uitsluitend over het geleverde gewicht van de laatste deellevering eenspeling van 5% naar boven of benden is toegestaan.
 3. In de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen vindt verrekening van het ten opzichte van
  de gecontracteerde hoeveelheid meer of minder geleverde plaats tegen de contractprijs.

ARTIKEL 13    AFWEGEN

De verkoper heeft het recht de zakken af te wegen op het voor het betreffende artikel gangbare gewicht, indien in de
koopovereenkomst niet een bepaald af te wegen gewicht is overeengekomen. Wanneer in overleg tussen de koper en de verkoper artikelen op een ander dan gangbaar of niet overeengekomen gewicht moeten worden afgewogen, komen de kosten van overweging, omstorting, eventuele herplombering en extra fust voor rekening van de koper.


HOOFDSTUK 5 VERVOER EN LEVERING 

ARTIKEL 14    KOPERS INSTRUCTIES

Verkoper dient de door koper tijdig voor de aanvang van de verladingen gegeven instructies met betrekking tot
transportmiddel en verlading op te volgen.

ARTIKEL 15    SEPARATE PARTIJEN

Indien in eenzelfde vervoermiddel partijen van meer dan één ras, generatie of herkomst worden geladen, dient de verkoper zorg te dragen voor het aanbrengen van een separatie, zodat de koper bij lossing onmiddellijk de verschillende rassen, generaties en herkomsten kan onderscheiden.

ARTIKEL 16    LEVERINGSTIJDSTIP

Voor wat betreft overeen te komen leveringstijdstippen gelden de in artikel 1 genoemde begrippen.

ARTIKEL 17    WACHTUREN

 1. In geval de zaken op of omstreeks een overeengekomen tijdstip door verkoper worden
  aangeleverd doch niet kunnen worden gelost, respectievelijk door koper worden afgehaald doch
  niet kunnen worden geladen en hierdoor wachturen ontstaan, komen de eerste twee wachturen voor rekening van de wachtende partij. De overige
  wachturen komen voor rekening van zijnwederpartij.
 2. In geval de zaken vroeger dan of omstreeks een overeengekomen tijdstip door verkoper worden aangeleverd respectievelijk door koper worden afgehaald, komen eventuele wachturen voor zijn
  rekening, behoudens indien en voor zover dezewachturen zijn wederpartij kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 18    LEVERINGSPLAATS EN – WIJZE

Voor zover in deze AVHZ daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, gelden aanvullend de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs uitgegeven
Incoterms, telkens in de bij het sluiten van verkoopovereenkomst geldende nieuwste bewerking.

ARTIKEL 19    RISICO

 1. Alle risico voor de koper vangt aan op het moment dat de zaken de magazijnen van de verkoper
  verlaten, niettegenstaande franco levering, door de verkoper verzorgd transport of door de verkoper
  gesloten verzekeringen.
 2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval gaat het risico over op het moment dat aan de koper
  het bezit van de zaken wordt verschaft.

ARTIKEL 20    KLACHTEN OVER ZICHTBARE GEBREKEN

 1. De koper is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op
  zichtbare gebreken in aantal, gewicht en uiterlijk.
 2. Klachten over zichtbare gebreken in aantal, gewicht, uiterlijk van de zaken of de rekening, behoren
  binnen 2 werkdagen nadat de zaken ter beschikking van de koper zijn gekomen, ter kennis te zijn
  gebracht van de verkoper.
 3. Voor zover niet anders bepaald in deze voorwaarden, dienen alle overige klachten binnen 2 werkdagen na ontdekking ervan ter kennis te zijn gebracht van de verkoper.


HOOFDSTUK 6 BETALING

ARTIKEL 21    BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum netto.
 2. Alle genoemde en vermelde prijzen in de prijscouranten, offertes, folders, circulaires, catalogi
  en andere geschriften van de leverancier, dan wel mondelinge medegedeeld, zijn exclusief BTW.
 3. De koper zal zich op geen enkele wijze op verrekening kunnen beroepen.
 4. Bij betaling vóór de vervaldatum kan een eventueel berekende kredietbeperking in mindering worden
  gebracht.
 5. Indien de koper met betaling in verzuim is, wordt over het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per
  maand van de vervaldag af in rekening gebracht, onverminderd de verkoper verdere toekomende rechten, waaronder het recht om op de koper alle op
  de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
  incassokosten te verhalen.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 is de koper, indien hij, nadat hij hiertoe door de verkoper is
  aangemaand, in gebreke blijft terzake van de betaling van het factuurbedrag een boete verschuldigd, welke als volgt wordt berekend:afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag gelden de volgende percentages:- in geval van een factuurbedrag tot € 3.000,-15%- over het meerdere van € 3.000,- tot € 6.000,-10%- over het meerdere van € 6.000,- tot € 15.000,–8%- over het meerdere van € 15.000,- tot € 60.000,-5%- over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%van het factuurbedrag, met dien verstande dat de boete minimaal € 35,- bedraagt.

ARTIKEL 22    EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper de koopprijs niet (geheel) heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn:

 1. blijven de geleverde zaken – voor rekening en risico overigens van de koper – eigendom van de verkoper
 2. is de koper verplicht de verkoper desgevraagd mede te delen waar de zaken zich bevinden en hem toegang tot de zaken te verschaffen.


HOOFDSTUK 7 NIET-NAKOMING 

ARTIKEL 23    GEVOLGEN NIET-NAKOMING

 1. Voldoet de koper niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de verkoper het recht te zijner keuze:
  1. de zaken door een terzake deskundige makelaar te verkopen en vergoeding van prijsverschil en gespecificeerde kosten, vermeerderd met 5% van de oorspronkelijke netto factuurwaarde te eisen of
  2. de beschikking over zijn zaken terug te nemen en aan de koper in rekening te brengen 5% van de netto factuurwaarde of
  3. de zaken over te laden of op te slaan en van de koper betaling te eisen van de koopprijs en de
   gespecificeerde kosten, vermeerderd met 5% van de netto factuurwaarde tegen terbeschikkingstelling van de zaken.
 2. Voldoet de verkoper niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de koper het recht te zijner keuze:
  1. soortgelijke als door hem gekochte, doch niet aan hem geleverde zaken voor rekening van de nalatige
   verkoper door een terzake deskundige makelaar in te kopen en vergoeding van prijsverschil en
   gespecificeerde onkosten, vermeerderd met 5% van de oorspronkelijke netto factuurwaarde te eisen of
  2. van de verkoper betaling te eisen van het verschil tussen de overeengekomen koopprijs van de zaken en de dagwaarde daarvan vermeerderd met 5% van de oorspronkelijke netto factuurwaarde.
 3. De verkoper of koper, wiens wederpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is verplicht deze
  uiterlijk de achtste werkdag volgende op die, waarop zij in gebreke is gebleven schriftelijk mede te delen, welke van de in dit artikel genoemde maatregelen hij zal toepassen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 8. Bij gebreke van de mededeling zal alleen verrekening volgens artikel 23 lid 1 sub b dan wel lid 2 sub b kunnen worden gevorderd.
 4. Op straffe van verval van haar recht op enige schadevergoeding moet de eisende partij haar
  vordering uiterlijk binnen een maand na het tijdstip als bedoeld in lid 3 van dit artikel schriftelijk indienen. Het bedrag van de vordering zal uiterlijk
  op de derde dag na ontvangst van de vordering moeten worden voldaan.

ARTIKEL 24    TERMIJNEN

Alle in deze voorwaarden genoemde termijnen zijn fataal. De nalatige partij zal in gebreke zijn door het enkel
verstrijken van de termijn.

ARTIKEL 25    VERJARING

Een overeenkomst van koop en verkoop wordt van rechtswege ontbonden zonder recht op schadevergoeding, indien dertig dagen na afloop van de voor de nakoming overeengekomen termijn geen der partijen schriftelijk blijk
heeft gegeven nakoming van de overeenkomst te wensen.


HOOFDSTUK 8 SCHADE

ARTIKEL 26    SCHADEVERGOEDING

Indien blijkt dat de zaken niet aan de overeengekomen normen voldoen of indien de verkoper anderszins in gebreke is, kan van de verkoper nimmer meer of anders worden gevorderd dan het kosteloos zenden van ander zaad of het niet in rekening brengen dan wel terugbetalen voor de geleverde zaken. Met name is de verkoper niet aansprakelijk
voor slechte oogstresultaten en voor daaruit voortkomende schade.


HOOFDSTUK 9 OVERMACHT

ARTIKEL 27    GEVOLGEN VAN OVERMACHT

Indien aflevering c.q. afname door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder
uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.
Deze termijn van een maand is zoveel korter of langer

naarmate een van partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later
tijdstip gerechtvaardigd is. Onder overmacht van verkoper worden in ieder geval
verstaan:

 • de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door hemzelf te leveren
  prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
 • misoogst
 • stakingen
 • storingen in het verkeer
 • overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te
  komen.


HOOFDSTUK 10 INSOLVABILITEIT

ARTIKEL 28    GEVOLGEN INSOLVABILITEIT

 1. In geval één der partijen na sluiting van de overeenkomst van koop en verkoop dermate ongunstige inlichtingen over de financiële toestand van zijn wederpartij ontvangt, dat een reëel gevaar
  voor niet tijdige of niet volledige betaling respectievelijk levering aanwezig moet worden geacht en die partij – in geval haar deze toestand van
  zijn wederpartij voor sluiting van de overeenkomst van koop en verkoop bekend zou zijn geweest – de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden zou
  hebben gesloten, is die partij gerechtigd schriftelijk onder opgave van redenen tenminste 5 werkdagen vóór de datum voor nakoming van zijn deel van de overeenkomst:

  • zekerheidsstelling voor de betaling in de vorm van afwijkende betalingsvoorwaarden te verlangen respectievelijk
  • zekerheidsstelling voor nakoming van de levering te verlangen, mits dit gezien de omstandigheden van het geval als redelijk kan worden aangemerkt.
 2. Het in het eerste lid bedoelde gevaar kan onder meer aanwezig worden geacht, indien een kredietverzekeringsmaatschappij de dekking op de wederpartij intrekt.
 3. Indien de wederpartij niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek de verlangde vorm van zekerheidsstelling aanbiedt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden
  en schadevergoeding te vorderen.


HOOFDSTUK 11 ARBITRAGEREGELING 

ARTIKEL 29    ARBITRAAL BEDING

 1. Alle geschillen over of naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van
  toepassing zijn of nadere overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, zullen met uitsluiting
  van de gewone rechter worden beslecht doorarbitrage op de wijze als in het bij deze voorwaarden behorende Arbitragereglement van Plantum NL is
  bepaald, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Arbitrage dient binnen de in het Arbitragereglement
  gestelde vervaltermijn te worden aangevraagd.
 2. Indien een op grond van een in het eerste lid bedoeld arbitraal beding gewezen arbitraal vonnis door de
  gewone rechter moet worden nietig verklaard op andere gronden dan niet toepasselijk zijn van dit
  arbitraal beding, blijft de beslechting van het geschilmet uitsluiting van de gewone rechter aan dit arbitraal beding onderworpen.


HOOFDSTUK 12 SLOTBEPALING

ARTIKEL 30

 1. De algemene voorwaarden met bijbehorend Arbitragereglement zijn door Plantum NLvastgesteld.Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda.
 2. Zij vervangen de door de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (NVZP) vastgestelde Algemene Voorwaarden voor de Handel in Landbouwzaaizaden (AVHZ), zoals vastgesteld op 21 juni 1993.